יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
גאוגרפיה
    האתר הראשי  |  דף הבית  

תיכון בן גוריון סוג הבחינה: מתכונת לבתי ספר על יסודיים נס ציונה מועד הבחינה: קיץ תשע"א, 2011 מספר שאלון: משולב, 057204, 057107 נספחים: 1 נספח המצורף בסוף הבחינה גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה: הפיתוח והתכנון המרחבי 2 יחידות לימוד חלק מבחינה מפוצלת ב- 5 יחידות לימוד הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה 7 שאלות ומהן עליך לענות על ארבע בלבד. לכל שאלה – 25 נקודות, סה"כ – 100 נקודות. תלמידי פרוייקט העירוטופ יענו על שתי שאלות בלבד. לכל שאלה – 50 נקודות, סה"כ – 100 נקודות. ג. חומר עזר מותר בשימוש: - אטלס אוניברסיטאי חדש משנת 1993 ואילך (ללא המילון למונחי הגיאוגרפיה) ד. הוראות מיוחדות: - כדי להמחיש את תשובותיך היעזר בסרטוטים, בחתכים ובגרפים, לפי הצורך. - בתשובותייך יש לשלב כמה שיותר מונחים רלוונטיים שלמדת. ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. בהצלחה מצוות המורים לגיאוגרפיה! תיכון בן גוריון - נס ציונה /המשך מעבר לדף השאלות 1. תכנון ופיתוח המרחב א. בחר באחד משלושת זוגות המונחים הבאים, הסבר כל אחד מהמונחים בנפרדומה יכול להיות הקשר האפשרי בין שתי המונחים. (18 / 9 נקודות)"קו רקיע" <<< >>> "חתך מחירי הקרקע" "עיר חדשה" <<< >>> "עיור יתר""תכנון מערכתי" <<< >>> "אי חום עירוני" ב. הבא שתי דוגמאות מתחומים שונים לתהליכי פיתוח שאינם נחשבים כ"תהליכי פיתוח ברי קיימא" והסבר מדוע כל דוגמא אינה נחשבת ככזו. (16 / 8 נקודות) ג. לפניך שלושה גורמים המשפיעים על הצורך בתכנון ופיתוח. בחר בשניים מהגורמים והסבר בהרחבה מדוע כל גורם שבחרת משפיע על הצורך בתכנון ופיתוח המרחב. > שינויים בפעילות הכלכלית (16 / 8 נקודות)> שינויים תרבותיים והתנהגותיים> שינויים טכנולוגיים 2. גלובליזציה, כלכלה ופיתוחעיין בתרשים הבא וענה על השאלות שלאחריו: כיווני תנועות הגירה חיצוניות עיקריות בעולם א. הסבר במה עוסק התרשים ותאר את המגמה הבאה לידי ביטוי בתרשים. (14 / 7 נקודות) ב. הסבר כיצד המגמה שציינת בסעיף הקודם משפיעות על מדינת המוצא מצד אחדועל מדינת היעד מצד שני (סה"כ 2 השפעות). (20 / 10 נקודות) ג. ציין והסבר שתי סיבות מדוע תופעת "מיקור החוץ" מתקיימת לרוב בכיוון הפוך מזה המתואר בגרף. (16 / 8 נקודות) .../המשך בדף 3 3. אי שוויון מרחבי בתוך מדינות א. ערוך השוואה בין אזורי הגלעין ואזורי שוליים של מדינות מתפתחות באמצעות שני מאפיינים מבין התחומים הבאים: מאפיין כלכלי, מאפיין חברתי ומאפיין עירוני. (16 / 8 נקודות) ב. הצע פתרון אחד אשר יכול לצמצם את הפער הקיים בכל תחום שציינת בסעיף הקודם. (סה"כ 3 פתרונות שונים). (24 / 12 נקודות) ד. הסבר והדגם מהו "בידול חברתי" וציין גורם אחד המביא להיווצרותו. (10 / 5 נקודות) 4. מדדי פיתוח דמוגרפיים והשפעתם על החברה והכלכלה א. ציין שלושה מאפיינים דמוגרפיים של מדינות מתפתחות והסבר גורם אחד לכל מאפיין שציינת. (סה"כ שלושה גורמים) (18 / 9 נקודות) ב. בחר בשניים משלושת המאפיינים שציינת בסעיף א' והסבר כיצד כל אחד מהמאפיינים משפיע על החברה ו/או הכלכלה של המדינות המתפתחות. (20 / 10 נקודות) ה. ציין באיזה שלב נמצאות המדינות המתפתחות על ציר הזמן "מודל המעבר הדמוגרפי" והסבר כיצד קבעת עובדה זו. (12 / 6 נקודות) 5. שימושי קרקע במרחב העירוני שים לב! לשאלה זו מצורף נספח המופיע בסוף הבחינה א. ציין מהו התהליך הבא לידי ביטוי בתמונה א' שבדף הנספח והסבר שתי השלכות הנגרמות כתוצאה מתהליך זה ומדוע הן נגרמות. (יש להסביר באמצעות מונחים רלוונטיים). (18 / 9 נקודות) ב. עיין בתמונה ב' ובתמונה ג' ותאר בפירוט את מאפייני המגורים המופיעים בתמונה וזאת באמצעות מונחים רלוונטיים. (16 / 8 נקודות) ג. עיין בתמונה ד', ציין שניים משלושת שימושי הקרקע המופיעים בתמונה והסבר האם לדעתך קיימת תחרות בין שימושי הקרקע שציינת. (16 / 8 נקודות) 6. משאבים כזרזי פיתוח (אנרגיה, תעשייה ותיירות)לפניך חמישה היגדים. קבע לגבי כל היגד האם הוא נכון או לא, והסבר קביעתך. (שים לב! תשובה ללא הסבר לא תזכה בניקוד) (10 / 5 נקודות לכל היגד, סה"כ 50 / 25 נקודות) א. המחיר הכלכלי של השקעה באנרגיה מתכלה הינו יקר בטווח הזמן הארוך. ב. האמצעים העומדים לרשות המדינות המתפתחות מאפשרים להן לפתח רק "תעשיות עתירות עבודה". ג. משאבי הטבע אינם יכולים להוות בסיס לפיתוח ענף התיירות במדינות מפותחות. ד. פיתוח המשאב האנושי במדינות המתפתחות חייב להיעשות תוך מעורבות של המדינות המפותחות. ה. מדינות מתפתחות עוסקות לרוב בהפקת חומרי הגלם לתעשייה בעוד שהמדינות המפותחות עוסקות בעיבודו של חומר הגלם. .../המשך בדף 4 7. השלכות של תהליכי פיתוח על הסביבהקרא את הקטע הבא וענה על השאלות שבהמשך: "ישראל התרגלה לגישה כלכלית קלאסית שאומרת שעבור צמיחה והתפתחות כלכלית צריך לשלם את המחיר של פגיעה בסביבה, גישה זו צריכה להשתנות", כך אמר היום גלעד ארדן, השר לאיכות הסביבה, בכנס פורום הכספים הראשיים שהתקיים בתל-אביב. לדבריו, ההשלכות של שינוי האקלים על הכלכלה העולמית הן עצומות: "יש כאלה שנמצאים במיעוט שחושבים שנושא ההתחממות הגלובלית הוא לא מעשה ידי אדם אלא קונספירציה שנועדה להעביר כספים למדינות מתפתחות כמו סין. אבל גם לטובת כל אלה שלא מאמינים בתופעה, חשוב לזכור את העובדות בשטח. אם עד היום רק מיליארד מתושבי העולם חיים בסגנון מערבי-אמריקאי שמאפיין החלפת רכבים וקניית מוצרי צריכה לא בגלל שצריך אלא בגלל שמדובר באופנה מתחלפת, הרי שבעשור הקרוב יחיו בסגנון הזה כ-3 מיליארד מתושבי העולם", אמר ארדן והזכיר כי לסגנון הזה יש השלכות כלכליות לא רק על הדורות הבאים, אלא על הדורות הנוכחיים. "אם לא נשנה את הכלכלה המודרנית, כדור הארץ לא יוכל לייצר משאבי טבע בהיקף שבו אנחנו נזדקק לו", ציין ארדן. ארדן ציין כי מדינת ישראל חייבת להיערך ולהפנים את המחירים הכלכליים העתידיים: "אנחנו קוברים באדמה כל שנה מיליארד שקל שניתן היה לעשות אתם שימוש חוזר. בכל המדינות המתקדמות יש הפרדת פסולת ואני מוביל מהפכה דומה באמצעות המשרד להגנת הסביבה". השינוי הכלכלי הירוק מתייחס לדברי ארדן גם לשימוש בכלי מס שנועדו להעלות את המיסוי על דלקים מזהמים ומצד שני להוריד את המיסוי על תעשיות שהשפעתם הסביבתית פחותה: "היום הממשלה משלמת כסף כדיי לגרוע רכבים בני 20 ומעלה, ועבור רכבים חשמליים לא ישולם מס עד שנת 2014" אמר ארדן". לקוח מתוך אתר גלובס 04.01.2011 א. הסבר מדוע טוען השר להגנת הסביבה כי בישראל קיימת "גישה כלכלית קלאסית שאומרת שעבור צמיחה והתפתחות כלכלית צריך לשלם את המחיר של פגיעה בסביבה"(14 / 7 נקודות) ב. הסבר מדוע "הסגנון המערבי-אמריקאי" מעודד קיומם של תהליכי פיתוח ומדוע יש לו "השלכות כלכליות לא רק על הדורות הבאים אלא על הדורות הנוכחיים". (16 / 8 נקודות) ג. הבא מתוך הקטע שתי דוגמאות (מתחומים שונים) לנזקים סביבתיים הנגרמים מתהליכי פיתוח וציין מהם הפתרונות שאותן מציע השר לכל דוגמה שהבאת. (20 / 10 נקודות) בהצלחה!מגמת גיאוגרפיה - תיכון בן גוריון נס ציונהמתכונת חדשה בתכנון ופיתוח המרחב (1).doc